Translate

Søg

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening.

Generalforsamlingen afholdes

Fredag den 3. maj klokken 19.00 hos

Lars Geert-Jørgensen Bårsevej 6 Snesere

4733 Tappernøje

Dagsorden:

1:    Valg af dirigent.

2:    Valg af referent.

3:    Bestyrelsens beretning.

4:    Forelæggelse af det reviderede regnskab for 1995 til godkendelse.

(se bagsiden)

5:    Behandling af indkomne forslag.

6:    Valg af:

3 bestyrelsesmedlemmer 2 bestyrelsessuppleanter 1 revisor

7:    Fastsættelse    af kontingent.

8:    Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag vil blive bekendtgjort for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig nærværelse eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.

Foreningens regnskab for 1995:

Indtægter:

Kontingenter

9.650,00

Uregistreret medlem

200,00

Deltagergebyr arrangement 4-6 maj 1995 (34 pers.)

3.350,00

Rente Girokonto

4,36

Ialt:

13.204,00

Udgifter:

Porto

1.560,75

Kontorartikler, kuverter

503,00

Udgifter ved arrangement 4-6 maj 1995

2.420,31

Deltagergebyr "Flyvningens Dag"

250,00

Deltagergebyr "Biler i Brede"

170,00

Ialt:

5.049,06

Overskud 1995:

8.155,30

Formue:

Indestående på Girokonto pr. 31 12 95

8.060,55

Kontant beholdning pr. 31 12 95

94,75

Foreningens formue pr. 31 12 95:

8.155,30

Der er indtil videre indkommet følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:

Ændringer til vedtægter

§ 7. stk. 1 og 2 - foreslås ændret til:

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 4 medlemmer, samt formanden. 2 af medlemmerne vælges øst for Storebælt og 2 af medlemmerne vælges vest for Storebælt. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 1 år og kan være bosiddende øst eller vest for Storebælt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år. I lige år er bestyrelsesmedlemmer øst for Storebælt på valg, i ulige år er betyrelsesmedlemmer vest for Storebælt på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.

samt, som følge heraf:

§ 8. dagsordenens punkt 5.

Valg af:

a)    1    Formand

b)    2    Bestyrelsesmedlemmer

c)    1    Revisor

- og, da hele bestyrelsen er på valg ved denne generalforsamling (maj 1996), foreslås det, at man desuden vælger 2 medlemmer vest for Storebælt, som så vil være på valg igen i 1997.

§ 7, stk. 4 - foreningens forpligtelse, foreslås ændret til:

Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 8, stk 1 - foreslås ændret til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første weekend i maj.